Γενικοί Όροι Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Ο παρών ιστότοπος με την ονομασία www.fireworksmarket.gr (εφεξής καλούμενο ως «fireworksmarket.gr»), αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (με ΑΦΜ 998346449 της ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, Αριθμό ΓΕΜΗ 009104801000 και στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2103008474,             e-mail: info@fireworksmarket.gr) που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Πειραιώς 143, Τ.Κ.11854, (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»). Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών (εφεξής, οι «Γενικοί Όροι») έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή πελάτη του www.fireworksmarket.gr., σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία για την Προστασία των Καταναλωτών (Νόμος 2251/1994), το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Π.Δ. 131/2003) και την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006), ως ισχύουν σήμερα. Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης είναι οι μόνοι εφαρμόσιμοι και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους, πλην εξαιρέσεως, εκφρασμένης γραπτώς και με σαφήνεια.

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας με το fireworksmarket.gr σας καθιστά επισκέπτη ή πελάτη του www.fireworksmarket.gr. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, www.fireworksmarket.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω γενικούς όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.fireworksmarket.gr, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι έχουν ικανότητα δικαιοπραξίας. Για το λόγο αυτό, όποιος εγγράφεται ως χρήστης του fireworksmarket.gr ή προβεί σε αγορές, θα πρέπει να είναι -και σε κάθε περίπτωση θεωρείται- ενήλικας ενώ δεσμεύεται ότι δε θα επιτρέψει την χρήση των στοιχείων εισόδου του και των προσωπικών κωδικών του από ανήλικο ή γενικότερα από άτομο το οποίο στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ανήλικοι επισκέπτες του fireworksmarket.gr δύνανται να έχουν πρόσβαση στην περιήγηση αυτού μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους, χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η Εταιρεία διαγράφει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος ανήλικος έχει εγγραφεί ως χρήστης, υπεύθυνος θεωρείται πάντα ο έχων την επιμέλεια ή την επιτήρηση του ενώ παράλληλα η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σχετικό λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση.

Εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα είδη πυροτεχνίας –πυροτεχνημάτων – βεγγαλικών η βασική προϋπόθεση είναι να είστε ενήλικος .
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Έχει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση, μεταβολή ή προσθήκη. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ανατρέχετε σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο fireworksmarket.gr

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.
Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας του fireworksmarket.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Πληροφορίες και Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του fireworksmarket.gr όσο και των παρεχομένων απ’ αυτό υπηρεσιών. Ειδικότερα: Το fireworksmarket.gr δεν ευθύνεται για πιθανά ελαττώματα ή κακή ποιότητα προϊόντων τρίτων που διαθέτει στους πελάτες του. Όλα τα προϊόντα που παραλαμβάνονται από προμηθευτές είναι συσκευασμένα ή τυποποιημένα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.
Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Αποθήκευση προϊόντων: Τα προϊόντα αποθηκεύονται σε στεγνό, ξηρό περιβάλλον μακριά από υγρασία, νερό, εστίες φωτιάς ή θερμότητας και αποφεύγουμε την τοποθέτηση τους σε ύψη. Εάν το πυροτέχνημα βραχεί δεν θα λειτουργήσει ενώ αν πέσει από ύψος είναι πιθανή η ελαττωματική λειτουργία του. Από την ώρα της παράδοσης σε εσάς ο τρόπος αποθήκευσης αποτελεί δική σας ευθύνη.

Περίπτωση μη λειτουργίας προϊόντων: Σε περίπτωση μη λειτουργίας μετά την ανάφλεξη ή μερικής λειτουργίας (ημιτελούς καύσης) του πυροτεχνήματος, τα προϊόντα συλλέγονται μετά από 30 λεπτά προσέχοντας να μην βάλουμε κάποιο σημείο του σώματος μας πάνω από το πυροτέχνημα. Τα τοποθετούμε μέσα σε κουβάδες γεμάτους νερό και τα αφήνουμε εκεί για τουλάχιστον δύο εικοσιτετράωρα. Δεν τα πετάμε σε κάδους απορριμμάτων σε καμία περίπτωση.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ανατρέχετε στις σχετικές οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται επάνω στο εκάστοτε προϊόν.

 

Περιορισμός ευθύνης – Προστασία από ιούς – Δήλωση αποποίησης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα fireworksmarket.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα προϊόντων των προμηθευτών της, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Το fireworksmarket.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων.Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η fireworksmarket.gr δεν ευθύνεται για ζημιές σε πρόσωπα ή αντικείμενα λόγω κακής ή ανεύθυνης χρήσης των προϊόντων της. Είναι στη δική σας ευθύνη η σωστή χρήση τους ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία τους.
Παρόλο που η fireworksmarket.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας
Η fireworksmarket.gr δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.
H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την Εταιρεία εφόσον εντοπίζονται.


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα και άλλα

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων, πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου fireworksmarket.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, της συνολικής εμφάνισης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και εν γένει όλων των αρχείων του www.fireworks-market.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανικά σχέδια, διακριτικά γνωρίσματα, σημάδια, σύμβολα, σημεία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας, του fireworksmarket.gr καθώς και των συνδεδεμένων με αυτά εταιρειών και επιχειρήσεων και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στο fireworks-market.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
Η Εταιρεία και το fireworksmarket.gr διατηρούν ομαδικά και ατομικά πνευματικά δικαιώματα.


Ενότητα Outlet

Τα ειδικά προϊόντα και τιμές που εμφανίζονται στην ενότητα Outlet του fireworksmarket.gr, είναι περιορισμένου χρονικού διαστήματος ή ποσότητας. Το fireworksmarket.gr έχει το δικαίωμα να επιμηκύνει ή να συντομεύσει το χρόνο διάρκειας ή την ποσότητα των ειδικών προϊόντων και τιμών, σε περίπτωση που αυτό θεωρηθεί απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση του ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Το outlet λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της προστιθέμενης αξίας.

 

Διαχειριστικά Κόστη

Διαχειριστικά κόστη που ενδέχεται να προκύψουν με υπαιτιότητα του χρήστη-πελάτη (όπως από ακύρωση παραγγελίας, μη παραλαβή παραγγελίας, κ.λ.π.) επιβαρύνουν αυτόν και μόνο.
Ελάχιστη χρέωση διαχειριστικού κόστους €1,50

 

Υποβολή παραπόνων

Στο ενδεχόμενο όπου ο πελάτης μας έχει παράπονο από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά την fireworksmarket.gr, έχει το δικαίωμα, εντός τριών ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει γραπτώς και μόνο το παράπονο του στο fireworks-market.gr μέσω:
Ε-mail: info@fireworksmarket.gr
Η επίλυση από εμάς των πιθανών παραπόνων συμβάλλουν στην βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας και του fireworksmarket.gr

 

AFFILIATORS

Οι affiliates δύναται εκτός από τους Γενικούς Όρους να υπάγονται και σε ειδικούς όρους .
Κατ΄ εξαίρεση οι affiliates μπορούν ανά διαστήματα να έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης εικόνων και κείμενων σε συγκεκριμένο χώρο στην ιστοσελίδα fireworksmarket.gr τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι και για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει η Εταιρεία.
Οι affiliates δύναται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διενεργούνται κατ΄αποκλειστικότητα από την Εταιρεία ή το fireworksmarket.gr.

 

Προϊόντα Περιορισμένης χρήσης και Υπηρεσίες

Προϊόντα και Υπηρεσίες περιορισμένης ή μη περιορισμένης χρήσης που παρέχονται από την Εταιρεία ή το fireworksmarket.gr διέπονται από τους Γενικούς Όρους και οι τυχόν περιορισμοί ή προδιαγραφές ή πρόσθετοι όροι αναφέρονται στα κείμενα παρουσίασης . Εγγυήσεις , έξοδα αποστολής και επιστροφής καθώς και πρόσθετες επιβαρύνσεις τρίτων , επιβαρύνουν τον πελάτη – χρήστη των παραπάνω . Στην περίπτωση οποιασδήποτε αλλοίωσης προϊόντων ή υπηρεσιών ( π.χ ειδικευμένη εφαρμογή λειτουργικού συστήματος της υπηρεσίας ) πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος ασφαλείας της Εταιρείας ή του fireworksmarket.gr στα τηλέφωνα που αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα . Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί 24ωρες και δεν επιβαρύνει τον πελάτη – χρήστη .

 

Εγγυήσεις

Όταν απαιτούνται εγγυήσεις αναφέρεται ανά περίπτωση το απαιτητό κεφάλαιο.
Οι εγγυήσεις επιστρέφονται αφού παραλάβει και ελέγξει η Εταιρεία την πλήρη ακεραιότητα του προϊόντος .
Βλάβες τρίτων από κακή ή κακόβουλη χρήση προϊόντων που έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία, δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία και το fireworksmarket.gr .
Τυχόν Πνευματικά Δικαιώματα προϊόντων και υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση ή στην χρέωση χρήσης τους .


Outrun

Το προϊόν που δημιουργεί η δραστηριότητα Outrun δεν επιβαρύνει οικονομικά την Εταιρεία , το fireworksmarket.gr και τον/την πελάτη- επισκέπτη του fireworksmarket.gr .
Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος που δημιουργήθηκε Outrun επιβαρύνει αυτόν/αυτήν που το απέκτησε και του αποστέλλετε αφού ενημερωθεί και συμφωνήσει . Αυτός που απέκτησε Outrun έχει στην κυριότητα του τις περισσότερες κάρτες και μπορεί να το αποδείξει με φυσικά ή ψηφιακά μέσα .
Δεν απαιτείται να είναι πελάτης αλλά κάτοχος των καρτών Outrun .


Open Price

Το σύστημα Open Price παράγει και αναπαράγει με αποτέλεσμα να διέπεται από τους Γενικούς Όρους , από τα κείμενα παρουσίασης και ανά περίπτωση.
Στο Open Price έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν μόνο πελάτες της Εταιρείας ή του fireworksmarket.gr οι οποίοι πρωτίστως οφείλουν να γνωρίζουν την νομοθεσία περί Πνευματικών και Ηθικών Δικαιωμάτων, καθόσον η περαιτέρω συμμετοχή τους στο OPEN PRICE, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη γνώση τους των παραπάνω νομοθεσιών.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον νικητή καθώς επίσης και τα έξοδα επιστροφής όταν ο νικητής επιλέξει να αποκομίσει τα κέρδη του .
Επιβαρύνσεις τρίτων όπως φορολογικές και τραπεζικές χρεώσεις σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν την Εταιρεία ή το fireworksmarket.gr .
Για τον λόγο ότι οι διακυμάνσεις του Open Price είναι συνεχείς όλες οι πράξεις χρίζουν επιβεβαίωσης .

Combo +1

Τα προϊόντα που αποτελούν το Combo +1 παράγουν και αναπαράγονται ως συνολικό προϊόν με αποτέλεσμα να διέπεται από τους Γενικούς Όρους , από τα κείμενα παρουσίασης και ανά περίπτωση.
Στο Combo +1 έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν μόνο πελάτες της Εταιρείας ή του fireworksmarket.gr οι οποίοι πρωτίστως οφείλουν να γνωρίζουν την νομοθεσία περί Πνευματικών και Ηθικών Δικαιωμάτων, καθόσον η περαιτέρω συμμετοχή τους στο Combo +1, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη γνώση τους των παραπάνω νομοθεσιών.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον νικητή καθώς επίσης και τα έξοδα επιστροφής όταν ο νικητής επιλέξει να αποκομίσει τα κέρδη του από το +1 .
Επιβαρύνσεις τρίτων όπως φορολογικές και τραπεζικές χρεώσεις σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν την Εταιρεία ή το fireworksmarket.gr .
Για τον λόγο ότι οι διακυμάνσεις του Combo +1 είναι συνεχείς όλες οι πράξεις χρίζουν επιβεβαίωσης .
Τυχών ενημερώσεις οι αλλαγές αναρτώνται μόνο στο fireworksmarket.gr και στα Social Media που επιλέγει.


Δωσιδικία

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.