ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την «ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»., η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών & συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, από τυχόν απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.
Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην εταιρεία μας, δεν συλλέγουμε  δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία «ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα την Αθήνα, Λ. Πειραιώς 143, Τ.Κ. 11854, με ΑΦΜ: 998346449, email: info@fireworksmarket.gr, Τηλ. 210 3008474 website: https://www.fireworksmarket.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών  & συνεργατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.
 
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της εταιρείας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@fireworksmarket.gr. Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): κα. Δάλλα Αγγελική, email: info@fireworksmarket.gr, τηλέφωνο: 210 3008474
 

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:

• Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:
Φόρμα Επικοινωνίας με την Εταιρεία: Ονοματεπώνυμο, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, εταιρεία, ιδιότητα. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, επειδή μας το ζητήσατε.

Φόρμα Καταχώρισης Παραπόνου: Ονοματεπώνυμο, εταιρεία, ιδιότητα, επάγγελμα, τηλέφωνο, e-mail, ώρα επικοινωνίας. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την επίλυση του παραπόνου, για στατιστικούς / αρχειακούς λόγους της εταιρείας και για επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το παράπονο.

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, κινητό, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις, Τμήμα Ενδιαφέροντος, εκπαίδευση (σπουδές / σεμινάρια, γνώσεις προγραμματισμού, ξένες γλώσσες, άλλες γνώσεις Η/Υ), εργασιακή εμπειρία (διάρκεια εργασίας, εταιρεία, θέση). Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Προσωπικού για επικοινωνία μαζί σας, όταν προκύψει θέση εργασίας, που ανταποκρίνεται στα προσόντα σας.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να μας γνωστοποιείτε κάθε μεταβολή των δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές μας και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της εταιρείας μας αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τη δραστηριότητα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, κλπ. τόσο της εταιρείας μας ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., όσο και τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Για την Επικοινωνία, Παράπονα ή την αποστολή Βιογραφικού.
Για την ικανοποίηση / επεξεργασία αιτήματος. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας https://www.fireworksmarket.gr, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κατά τη συμπλήρωση εκάστης φόρμας μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας  θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους ιστότοπούς μας, προκειμένου να βελτιώσουμε και να αξιολογήσουμε τη λειτουργία των προϊόντων, των υπηρεσιών  και της εταιρείας μας ευρύτερα. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για τη συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών σήμερα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αφορά στην ικανοποίηση αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εν λόγω  έρευνα, μπορείτε να μην συμμετέχετε σε αυτή, καθώς και να μας το δηλώσετε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης επεξεργαζόμαστε στοιχεία επικοινωνίας σας για τη συμμετοχή σας σε Έρευνα γνώμης που αφορά σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας μας,  καθώς και σε έρευνες αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Οι έρευνες σήμερα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στις εν λόγω έρευνες, μπορείτε να μην συμμετέχετε σε αυτές, καθώς και να μας το δηλώσετε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.
 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές της εταιρείας μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, SMS, ή τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ
Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, επιβάλλει να χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, εγκαταστάσεων, υποδομών και εμπορευμάτων.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (PROFILING)
Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. H προσωποποίηση βάσει των αναγκών και των προτιμήσεών σας (profiling) προκύπτει από τα στοιχεία που αντλούμε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το επάγγελμα, η περιοχή κατοικίας κλπ, βάσει των αποτελεσμάτων της Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών και λοιπών ερευνών.

ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η  ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.. διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Συγκεκριμένα: H Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους ή εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) για την υλοποίηση μιας υπηρεσίας που μας έχετε αναθέσει. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας. Τέλος, τα δεδομένα μεταβιβάζονται κατά την εκτέλεση πληρωμής σε παρόχους πληρωμών. Εμείς από την πλευρά μας χρησιμοποιούμε υψηλά συστήματα ασφαλείας για αποφυγή διαρροής των στοιχείων από κακόβουλα συστήματα.
Η εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.
Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος μας το επιτρέπει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων κ.ά.
Μπορεί δε να αναθέσουμε ορισμένες εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, φοροτεχνικούς και εταιρείες συμβούλων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η συνδρομή τους για τη διαχείριση των υποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Όταν η επεξεργασία αφορά σε τήρηση αρχείου βιογραφικών για αξιοποίηση σε τυχόν μελλοντική θέση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα είκοσιτεσσάρων (24) μηνών.
Για τους σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@fireworksmarket.gr. Σε περίπτωση που θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), κα Δάλλα Αγγελική, email: info@fireworksmarket.gr, τηλέφωνο: 210 3008474.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την «ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή για να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η «ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@fireworksmarket.gr.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της «ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@fireworksmarket.gr. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): κα Δάλλα Αγγελική, email: info@fireworksmarket.gr, τηλέφωνο: 210 3008474.
Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔΠΧ:

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/ Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr (mailto:contact@dpa.gr).
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ή τις μετακινήσεις του.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Στην ιστοσελίδα μας www.fireworksmarket.gr (http://www. fireworksmarket.gr/), χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας.
 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η «ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην «ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.
 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.
Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.

– ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ –

Ο παρών ιστότοπος με την ονομασία www.fireworksmarket.gr (εφεξής καλούμενο ως «fireworksmarket.gr»), αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (με ΑΦΜ 998346449 της ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, Αριθμό ΓΕΜΗ 009104801000 και στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2103008474, e-mail: info@fireworksmarket.gr) που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Πειραιώς 143, Τ.Κ.11854, (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»). Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών (εφεξής, οι «Γενικοί Όροι») έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή πελάτη του www.fireworksmarket.gr., σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία για την Προστασία των Καταναλωτών (Νόμος 2251/1994), το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Π.Δ. 131/2003) και την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006), ως ισχύουν σήμερα. Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης είναι οι μόνοι εφαρμόσιμοι και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους, πλην εξαιρέσεως, εκφρασμένης γραπτώς και με σαφήνεια.

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας με το fireworksmarket.gr σας καθιστά επισκέπτη ή πελάτη του www.fireworksmarket.gr. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, www.fireworksmarket.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω γενικούς όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.fireworksmarket.gr, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι έχουν ικανότητα δικαιοπραξίας. Για το λόγο αυτό, όποιος εγγράφεται ως χρήστης του fireworksmarket.gr ή προβεί σε αγορές, θα πρέπει να είναι -και σε κάθε περίπτωση θεωρείται- ενήλικας ενώ δεσμεύεται ότι δε θα επιτρέψει την χρήση των στοιχείων εισόδου του και των προσωπικών κωδικών του από ανήλικο ή γενικότερα από άτομο το οποίο στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ανήλικοι επισκέπτες του fireworksmarket.gr δύνανται να έχουν πρόσβαση στην περιήγηση αυτού μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους, χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η Εταιρεία διαγράφει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος ανήλικος έχει εγγραφεί ως χρήστης, υπεύθυνος θεωρείται πάντα ο έχων την επιμέλεια ή την επιτήρηση του ενώ παράλληλα η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σχετικό λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση.

Εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα είδη πυροτεχνίας –πυροτεχνημάτων – βεγγαλικών η βασική προϋπόθεση είναι να είστε ενήλικος .
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Έχει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση, μεταβολή ή προσθήκη. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ανατρέχετε σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο fireworksmarket.gr

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.
Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας του fireworksmarket.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Πληροφορίες και Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του fireworksmarket.gr όσο και των παρεχομένων απ’ αυτό υπηρεσιών. Ειδικότερα: Το fireworksmarket.gr δεν ευθύνεται για πιθανά ελαττώματα ή κακή ποιότητα προϊόντων τρίτων που διαθέτει στους πελάτες του. Όλα τα προϊόντα που παραλαμβάνονται από προμηθευτές είναι συσκευασμένα ή τυποποιημένα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.
Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Αποθήκευση προϊόντων: Τα προϊόντα αποθηκεύονται σε στεγνό, ξηρό περιβάλλον μακριά από υγρασία, νερό, εστίες φωτιάς ή θερμότητας και αποφεύγουμε την τοποθέτηση τους σε ύψη. Εάν το πυροτέχνημα βραχεί δεν θα λειτουργήσει ενώ αν πέσει από ύψος είναι πιθανή η ελαττωματική λειτουργία του. Από την ώρα της παράδοσης σε εσάς ο τρόπος αποθήκευσης αποτελεί δική σας ευθύνη.

Περίπτωση μη λειτουργίας προϊόντων: Σε περίπτωση μη λειτουργίας μετά την ανάφλεξη ή μερικής λειτουργίας (ημιτελούς καύσης) του πυροτεχνήματος, τα προϊόντα συλλέγονται μετά από 30 λεπτά προσέχοντας να μην βάλουμε κάποιο σημείο του σώματος μας πάνω από το πυροτέχνημα. Τα τοποθετούμε μέσα σε κουβάδες γεμάτους νερό και τα αφήνουμε εκεί για τουλάχιστον δύο εικοσιτετράωρα. Δεν τα πετάμε σε κάδους απορριμμάτων σε καμία περίπτωση.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ανατρέχετε στις σχετικές οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται επάνω στο εκάστοτε προϊόν.

 

Περιορισμός ευθύνης – Προστασία από ιούς – Δήλωση αποποίησης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα fireworksmarket.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα προϊόντων των προμηθευτών της, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Το fireworksmarket.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων.Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η fireworksmarket.gr δεν ευθύνεται για ζημιές σε πρόσωπα ή αντικείμενα λόγω κακής ή ανεύθυνης χρήσης των προϊόντων της. Είναι στη δική σας ευθύνη η σωστή χρήση τους ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία τους.
Παρόλο που η fireworksmarket.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας
Η fireworksmarket.gr δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.
H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την Εταιρεία εφόσον εντοπίζονται.


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα και άλλα

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων, πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου fireworksmarket.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, της συνολικής εμφάνισης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και εν γένει όλων των αρχείων του www.fireworks-market.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανικά σχέδια, διακριτικά γνωρίσματα, σημάδια, σύμβολα, σημεία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας, του fireworksmarket.gr καθώς και των συνδεδεμένων με αυτά εταιρειών και επιχειρήσεων και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στο fireworks-market.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
Η Εταιρεία και το fireworksmarket.gr διατηρούν ομαδικά και ατομικά πνευματικά δικαιώματα.


Ενότητα Outlet

Τα ειδικά προϊόντα και τιμές που εμφανίζονται στην ενότητα Outlet του fireworksmarket.gr, είναι περιορισμένου χρονικού διαστήματος ή ποσότητας. Το fireworksmarket.gr έχει το δικαίωμα να επιμηκύνει ή να συντομεύσει το χρόνο διάρκειας ή την ποσότητα των ειδικών προϊόντων και τιμών, σε περίπτωση που αυτό θεωρηθεί απαραίτητο κατά την απόλυτη κρίση του ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Το outlet λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της προστιθέμενης αξίας.

 

Διαχειριστικά Κόστη

Διαχειριστικά κόστη που ενδέχεται να προκύψουν με υπαιτιότητα του χρήστη-πελάτη (όπως από ακύρωση παραγγελίας, μη παραλαβή παραγγελίας, κ.λ.π.) επιβαρύνουν αυτόν και μόνο.
Ελάχιστη χρέωση διαχειριστικού κόστους €1,50

 

Υποβολή παραπόνων

Στο ενδεχόμενο όπου ο πελάτης μας έχει παράπονο από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά την fireworksmarket.gr, έχει το δικαίωμα, εντός τριών ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει γραπτώς και μόνο το παράπονο του στο fireworks-market.gr μέσω:
Ε-mail: info@fireworksmarket.gr
Η επίλυση από εμάς των πιθανών παραπόνων συμβάλλουν στην βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας και του fireworksmarket.gr

 

AFFILIATORS

Οι affiliates δύναται εκτός από τους Γενικούς Όρους να υπάγονται και σε ειδικούς όρους .
Κατ΄ εξαίρεση οι affiliates μπορούν ανά διαστήματα να έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης εικόνων και κείμενων σε συγκεκριμένο χώρο στην ιστοσελίδα fireworksmarket.gr τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι και για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει η Εταιρεία.
Οι affiliates δύναται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διενεργούνται κατ΄αποκλειστικότητα από την Εταιρεία ή το fireworksmarket.gr.

 

Προϊόντα Περιορισμένης χρήσης και Υπηρεσίες

Προϊόντα και Υπηρεσίες περιορισμένης ή μη περιορισμένης χρήσης που παρέχονται από την Εταιρεία ή το fireworksmarket.gr διέπονται από τους Γενικούς Όρους και οι τυχόν περιορισμοί ή προδιαγραφές ή πρόσθετοι όροι αναφέρονται στα κείμενα παρουσίασης . Εγγυήσεις , έξοδα αποστολής και επιστροφής καθώς και πρόσθετες επιβαρύνσεις τρίτων , επιβαρύνουν τον πελάτη – χρήστη των παραπάνω . Στην περίπτωση οποιασδήποτε αλλοίωσης προϊόντων ή υπηρεσιών ( π.χ ειδικευμένη εφαρμογή λειτουργικού συστήματος της υπηρεσίας ) πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος ασφαλείας της Εταιρείας ή του fireworksmarket.gr στα τηλέφωνα που αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα . Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί 24ωρες και δεν επιβαρύνει τον πελάτη – χρήστη .

 

Εγγυήσεις

Όταν απαιτούνται εγγυήσεις αναφέρεται ανά περίπτωση το απαιτητό κεφάλαιο.
Οι εγγυήσεις επιστρέφονται αφού παραλάβει και ελέγξει η Εταιρεία την πλήρη ακεραιότητα του προϊόντος .
Βλάβες τρίτων από κακή ή κακόβουλη χρήση προϊόντων που έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία, δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία και το fireworksmarket.gr .
Τυχόν Πνευματικά Δικαιώματα προϊόντων και υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση ή στην χρέωση χρήσης τους .


Outrun

Το προϊόν που δημιουργεί η δραστηριότητα Outrun δεν επιβαρύνει οικονομικά την Εταιρεία , το fireworksmarket.gr και τον/την πελάτη- επισκέπτη του fireworksmarket.gr .
Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος που δημιουργήθηκε Outrun επιβαρύνει αυτόν/αυτήν που το απέκτησε και του αποστέλλετε αφού ενημερωθεί και συμφωνήσει . Αυτός που απέκτησε Outrun έχει στην κυριότητα του τις περισσότερες κάρτες και μπορεί να το αποδείξει με φυσικά ή ψηφιακά μέσα .
Δεν απαιτείται να είναι πελάτης αλλά κάτοχος των καρτών Outrun .


Open Price

Το σύστημα Open Price παράγει και αναπαράγει με αποτέλεσμα να διέπεται από τους Γενικούς Όρους , από τα κείμενα παρουσίασης και ανά περίπτωση.
Στο Open Price έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν μόνο πελάτες της Εταιρείας ή του fireworksmarket.gr οι οποίοι πρωτίστως οφείλουν να γνωρίζουν την νομοθεσία περί Πνευματικών και Ηθικών Δικαιωμάτων, καθόσον η περαιτέρω συμμετοχή τους στο OPEN PRICE, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη γνώση τους των παραπάνω νομοθεσιών.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον νικητή καθώς επίσης και τα έξοδα επιστροφής όταν ο νικητής επιλέξει να αποκομίσει τα κέρδη του .
Επιβαρύνσεις τρίτων όπως φορολογικές και τραπεζικές χρεώσεις σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν την Εταιρεία ή το fireworksmarket.gr .
Για τον λόγο ότι οι διακυμάνσεις του Open Price είναι συνεχείς όλες οι πράξεις χρίζουν επιβεβαίωσης .

Combo +1

Τα προϊόντα που αποτελούν το Combo +1 παράγουν και αναπαράγονται ως συνολικό προϊόν με αποτέλεσμα να διέπεται από τους Γενικούς Όρους , από τα κείμενα παρουσίασης και ανά περίπτωση.
Στο Combo +1 έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν μόνο πελάτες της Εταιρείας ή του fireworksmarket.gr οι οποίοι πρωτίστως οφείλουν να γνωρίζουν την νομοθεσία περί Πνευματικών και Ηθικών Δικαιωμάτων, καθόσον η περαιτέρω συμμετοχή τους στο Combo +1, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη γνώση τους των παραπάνω νομοθεσιών.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον νικητή καθώς επίσης και τα έξοδα επιστροφής όταν ο νικητής επιλέξει να αποκομίσει τα κέρδη του από το +1 .
Επιβαρύνσεις τρίτων όπως φορολογικές και τραπεζικές χρεώσεις σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν την Εταιρεία ή το fireworksmarket.gr .
Για τον λόγο ότι οι διακυμάνσεις του Combo +1 είναι συνεχείς όλες οι πράξεις χρίζουν επιβεβαίωσης .
Τυχών ενημερώσεις οι αλλαγές αναρτώνται μόνο στο fireworksmarket.gr και στα Social Media που επιλέγει.


Δωσιδικία

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.