• Επιστροφές προϊόντων – Αντικατάσταση

Επιστροφές και αντικαταστάσεις στα πυροτεχνήματα δεν γίνονται.
Επιστροφή – αντικατάσταση προϊόντος γίνεται μόνο στην περίπτωση αναντιστοιχίας κατά είδος του παραδοθέντος προϊόντος σε σχέση με αυτό που παραγγέλθηκε ή σε περίπτωση ελαττώματος αυτού. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν γίνονται επιστροφές – αντικαταστάσεις προϊόντων. Τα προϊόντα (εκτός των πυροτεχνημάτων) πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά την μέγιστη χρονική διάρκεια πέντε εργασίμων ημερών από τη μέρα παράδοσης, τότε η fireworksmarket.gr δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα οικονομικά έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη την συσκευασία του. Ο τρόπος επιστροφής των προϊόντων και αντικατάστασής τους θα συμφωνείται μεταξύ του πελάτη και του fireworksmarket.gr. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η fireworksmarket.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων.